About

(Scroll down for English)

Nordic Women in Film är en kunskapsbank och inspirationskälla om kvinnor i svensk film. En samling namnposter, aktuella porträtt, fördjupande artiklar, intervjuer, filmklipp och nyheter som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område, i ett historiskt perspektiv och i samtiden.

Vi fokuserar på att förmedla en i stora stycken okänd historia, den om kvinnors roll och betydelse i filmhistorien. Filmhistorien, som vi känner den, domineras av män. I filmens barndom fanns det relativt gott om kvinnliga filmarbetare, i både kreativa och administrativa funktioner. Med ljudfilmen blev de tydligt färre. Även om det funnits pionjärer och solitärer i de följande decennierna, skulle det dröja ända till 1970-talet innan kvinnliga regissörer tog plats på bredare front. Det är helt enkelt dags att lyfta fram de kvinnliga filmskaparna och filmarbetarna, ge kvinnors berättelser och yrkeskompetens genom den svenska filmhistorien dess rättmätiga plats och att titta närmare på filmer och insatser som glömts, negligerats – eller kanske sablats ned av en manlig kritikerkår.

Vår ambition är att skriva om – och skriva om – den rörliga bildens historia ur ett feministiskt perspektiv i Norden, med start i Sverige. Vi vill berika filmhistorien, fylla i luckor och låta fler vara med och skapa den i framtiden.

Vem tycker du ska ta plats i filmhistorien? Vem har inspirerat dig som filmskapare? Hör av dig till oss och berätta: nordicwomeninfilm@filminstitutet.se

Illustrationerna (där porträttbild saknas) är gjorda av Siri Hagerfors.

Bakgrund

Det nordiska kvinnolitteraturprojektet, ett samlingsverk i fem band om kvinnliga nordiska författare, utgjorde den ursprungliga inspirationen till Nordic Women in Film. Tove Torbiörnsson, dokumentärfilmare, filmkonsulent och, vid sin bortgång 2015, avdelningschef på Filminstitutet, tog initiativet till webbplatsen.

Satsningen är en del av Filminstitutets jämställdhetsarbete.

(För mer info om hur sidan är uppbyggd, se FAQ.)

Kan jag bidra?

Självklart och gärna! Både med tips om kvinnor som du tycker bör ha en namnpost eller om du vill bidra med mer info om de som redan finns där. Vi är också glada för tips om annat material du skulle vilja se på nordicwomeninfilm.com. Använd formuläret nedan eller maila!
———————————————-

English:

Nordic Women in Film is a knowledge bank and source of inspiration about women in Swedish film. A collection of name entries, topical portraits, in-depth articles, interviews, film clips and news intended to disseminate knowledge and awareness of women’s professional contributions to film, from both a historical and present-day perspective.

Our focus is on telling a largely unknown story, that of the role and significance of women in film history. Film history as we know it is dominated by men. In the early days of film there was a relatively high proportion of women working in the industry, in all sorts of creative and below-the line functions. With the rise of the talkies their numbers decreased.  Even though there certainly were pioneers and women active in filmmaking during the following decades, the surge of women directors didn’t happen until the 1970’s. It is time to showcase all these women, to accord the stories and professional competencies of women in Swedish film history their rightful place, and to take a closer look at films and contributions that have been forgotten, neglected – or perhaps written off by a male corps of critics.

Our ambition is to try to set the record straight by re-writing the history of moving pictures in the Nordic region from a feminist point of view. We want to enrich film history, fill in gaps and allow more people to take part in creating that history in the future.

Who do you think should take their place in film history? Who has inspired you as a filmmaker? Get in touch and tell us: nordicwomeninfilm@filminstitutet.se or use the contact form below.

The illustrations (where no portrait images are available to us) are by Siri Hagerfors.

Background

The History of Nordic Women’s Literature, a collected work in five volumes about Nordic women writers, provided the original inspiration for Nordic Women in Film. Tove Torbiörnsson, a documentary filmmaker, film commissioner and, at the time of her death in 2015, head of department at the Swedish Film Institute, was the initiator of the website. The initiative is part of the Film Institute’s work to promote equality.


Contribute with information!

Have we missed a person? Can you contribute additional information about the presented women? Let us know!

Search in: database or articles